Naslovna > Javni dokumenti > Godišnja skupština akcionara > Godišnja skupština akcionara 2014
Godišnja Skupština akcionara 2014

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Bilans stanja 2014.
2. Bilans uspeha 2014.
3. Izveštaj o promenama na kapitalu 2014.
4. Izveštaj o tokovima gotovine 2014.
5. Odluku o angažovanju novog Revizora 2014.
6. Odluku o imenovanju komisije 2014.
7. Odluku o iskazanoj dobiti 2014.
8. Odluku o izmeni statuta 2014.
9. Odluku o pronalaženju strateškog partnera.pdf 2014.
10. Odluku o sazivanju redovne skupštine 2014.
11. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja 2014.
12. Odluku o usvajanju informacije vd direktora 2014.
13. Odluku o usvajanju o rada Nadzorni Odbor 2014.
14. Odluku o usvajanju ovlašćenog revizora 2014.
15. Odluku o usvajanju redovne skupštine 2014.
16. Formular za glasanje u odsustvu 2014.
17. Formular i punomoćje za članove konzorcijuma 2014.
18. Formular i punomoćje za glasanje preko zajedničkog punomoćja 2014.
19. Zapisnik sa redovne skupštine 2014 2014.
20. Informacije o bitnom događaju 2014.
21. Informacija o bitnom događaju sa ponovljene sednice 2014.
22. Zapisnik sa ponovljene godišnje skupštine 2014 2014.