Naslovna > Javni dokumenti > Godišnja skupština akcionara > Godišnja skupština akcionara 2017
Godišnja Skupština akcionara 2017

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 2017
2. Formular za glasanje u odsustvu za fizicka lica-23.06.2017. godine 2017
3. Punomocje za fizicka lica-23.06.2017. godine 2017
4. Punomocje za pravna lica-23.06.2017. godine 2017
5. Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupstine akcionara 2017
6. Predlog Odluke o razrešenju Predsednika Skupstine akcionara 2017
7. Predlog Odluke o izboru Predsednika Skupstine akcionara 2017
8. Predlog Odluke o izmeni Statuta 23-06-2011 2017
9. Predlog Odluke o razresenju i imenovanju clanova Nadzornog odbora 23-06-2017 2017
10. Statut Geosonda-Konsolidacija a.d. 23-06-2017 2017
11. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora 23-06-2017 2017
12. Predlog Odluke o usvajanju nalaza i mišljenja revizora za 2016. godinu 2017
13. Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu 2017
14. Izveštaj revizije za 2016. godinu 2017
15. Izveštaj o radu Nadzornog odbora 2017
16. BILANS STANJA 2017
17. BILANS USPEHA 2017
18. ZAPISNIK SA SEDNICE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2017