Naslovna > Javni dokumenti > Vanredna skupština akcionara
Vanredna skupština akcionara

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Poziv za vanrednu skupstinu 2016.
2. Predlog odluke promene statuta-potpisan 2016.
3. Formular za glasanje u odsustvu za fizicka lica 2016.
4. Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica 2016.
5. Punomocje za fizicka lica 2016.
6. Punomocje za pravna lica 2016.
7. 01 Predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupstine 2016.
8. 02 Predlog odluke o izboru Predsednika Skupstine akcionara 2016.
9. 03 Predlog odluke o razresenju i imenovanju clanova Nadzornog odbora 2016.
10. 04 Predlog odluke o izmeni Statuta 2016.
11. 05 Statut Geosonda-Konsolidacija AD 2016.
12. 06 Predlog odluke o stavljanju van snage odluke sa Redovne Skupstine 2016.

Odluke sa vanredne skupštine akcionara

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Zapisnik sa skupstine 2016.
2. Odluka o imenovanju zapisnicara 2016.
3. Odluka o izboru predcednika 2016.
4. Odluka o izmeni statuta 2016.
5. Odluka o raz.i ime.čl..N.O 2016.
6. Odluka o stav.van sna. odl. 2016.
7. Odluka o usvajanju zap.sa red 2016.